หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับชุดทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Training Set with Multimedia-Computer Assisted Instruction
นักวิจัย  จันทร์ขาว สายแปลง
ปี  2558
บทคัดย่อ
The study is therefore aimed at applying and researching the efficiency of Computer Network Training Set with Multimedia-Computer Assisted Instruction. The method is to compare the efficiency of studying between the students in the ordinary classroom without the Computer Network Training Set with MCAI and the students in the Computer Network Training Set with MCAI classroom. A sample was focused on the students who graduated in Bachelor degree from Lampang Inter-Tech College. A sampling size by using Purposive Sampling was 30 students. The research tools were the Computer Network Training Set with MCAI program  and Achievement test. Data were later analyzed by percentage, mean, and standard deviation.
The result of this study showed positive effect of Computer Network Training Set with MCAI. There was efficiency of 86.89/82.22 which agreed with hypothesis. Moreover, the students in the Computer Network Training Set with  MCAI classroom got higher score than the students in the ordinary classroom without the Computer Network Training Set with Multimedia-Computer Assisted Instruction classroom with significant level at .01