หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 2559
No.  งานวิจัย ปีการศึกษา แสดง
 การดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
 นักวิจัย อ.วราพร กลิ่นประสาท 12/10/2560
2559 
 Role of Co-operation and its effect on competitiveness in a SME Cluster: A study on Ceramic Industry in Lampang, Thailand.
 นักวิจัย Janak Pandey 20/07/2560
2559  18 
 Role of Co-operation and its effect on competitiveness in a SME Cluster: A study on Ceramic Industry in Lampang, Thailand.
 นักวิจัย Mark Oppenheimer 20/07/2560
2559  14 
 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เรื่อง แบบจำลองกระบวนการ วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 นักวิจัย จันทร์ขาว สายแปลง 20/07/2560
2559  18 
 โครงการติดตาม ประเมินผล และเสนอรูปแบบการรณรงค์เพื่อขับเคลื่อน ประเด็นสาธารณะของแผนงานมูลนิธิเมาไม่ขับ ชมรมคนห่วงหัว และสานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
 นักวิจัย ประสิทธชัย เดชขำ 22/06/2560
2559  24 
 ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในจังหวัดลำปาง
 นักวิจัย อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ 15/03/2560
2559  27 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี ของบริษัทจำกัดในจังหวัดลำปาง
 นักวิจัย ทรายทอง เลิศเปียง 20/07/2559
2559  70