หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 2558
No.  งานวิจัย ปีการศึกษา แสดง
 การศึกษาศักยภาพและสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 นักวิจัย กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย 19/09/2560
2558  268 
 ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีในจังหวัดลำปาง
 นักวิจัย อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ 09/09/2560
2558  27 
 การศึกษาทักษะการใช้งานโปรแกรมค้นหาสำหรับการสืบค้นสารสนเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง
 นักวิจัย สุวภี กลีบบัว 24/07/2560
2558  10 
 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าห่อคัมภีร์ธรรม
 นักวิจัย จินตนา จันเรือน 21/07/2560
2558  103 
 การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มประเภทฟังก์ชันนัลดริ้งก์ของวัยรุ่นตอนปลายในเขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
 นักวิจัย กุลวรรณ โสตถิกุล 20/07/2560
2558  105 
 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ1- มคอ7 (Web site management for Thai quality framework )
 นักวิจัย ปณิธาน ทาปลูก 19/07/2560
2558  165 
 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับชุดทดลองการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 นักวิจัย จันทร์ขาว สายแปลง 19/07/2560
2558  14 
 ความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
 นักวิจัย อัจฉรา เมฆสุวรรณ 20/01/2560
2558  21 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือน บ้านศรีปงชัย ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 นักวิจัย ทรายทอง เลิศเปียง 20/01/2560
2558  79 
10   การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อใช้บริการรถม้า จังหวัดลำปาง
 นักวิจัย ชัยวัฒน์ สมศรี 19/08/2559
2558  32 
11   การพัฒนาครูสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา กรณีศึกษา โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
 นักวิจัย หัสยา วงค์วัน 19/07/2559
2558  211 
12   ผลกระทบของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ ผู้ทำบัญชีในจังหวัดลำปาง
 นักวิจัย วราพร กลิ่นประสาท 21/05/2559
2558  23