หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 2557
No.  งานวิจัย ปีการศึกษา แสดง
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัด ลำปาง
 นักวิจัย อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ 25/08/2560
2557  19 
 ผลกระทบของการบริหารค่าตอบแทนที่มีต่อความกระตือรือร้นในการทำงานของพนักงาน การไฟฟ้า แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 นักวิจัย ดาวเดือน โลหิตปุระ 20/06/2560
2557  131 
 การศึกษาวิธีการนำเว็บเพจขึ้นหน้าแรก ของโปรแกรมช่วยการสืบค้นข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ http://www.google.com กรณีศึกษาเว็บไซต์ http://www.rommaigreenpark.com
 นักวิจัย ชัยวัฒน์ สมศรี 19/08/2559
2557  33 
 แนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก
 นักวิจัย วราพร กลิ่นประสาท 21/04/2559
2557  27 
 การให้เหตุผลทางจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ศูนย์กรุงเทพ
 นักวิจัย ประสิทธชัย เดชขำ 20/06/2558
2557  76 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสำนักงานรับจัดทำบัญชี จังหวัดลำปาง
 นักวิจัย ทรายทอง เลิศเปียง 20/07/2557
2557  71