หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 2556
No.  งานวิจัย ปีการศึกษา แสดง
 การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จักสานไผ่ด้วยเครื่องจักรและแรงงาน : กรณีศึกษา จักสานสุปราณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 นักวิจัย จิรนันท์ บุพพัณหสมัย 05/02/2560
2556  13 
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติงานกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของสำนักงานรับจัดทำบัญชีในจังหวัดลำปาง
 นักวิจัย อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ 19/08/2559
2556  14 
 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและการเผยแพร่ข่าวสาร วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
 นักวิจัย ชัยวัฒน์ สมศรี 19/08/2559
2556  27 
 ความรู้ความเข้าใจและความต้องการของผู้ประกอบการต่อการรับนักศึกษา วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 นักวิจัย วราพร กลิ่นประสาท 20/01/2559
2556  34 
 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 นักวิจัย ประสิทธชัย เดชขำ 21/08/2556
2556  66 
 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี
 นักวิจัย ทรายทอง เลิศเปียง 20/07/2556
2556  43 
 การพัฒนาเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้
 นักวิจัย ปณิธาน ทาปลูก 19/07/2556
2556  416