หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 2554
No.  งานวิจัย ปีการศึกษา แสดง
 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา บ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 นักวิจัย จินตนา จันเรือน 21/07/2560
2554  584 
 ปัญหาการจัดทำบัญชีสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดลำปาง
 นักวิจัย อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ 12/08/2559
2554  17 
 ตัวอย่างระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้
 นักวิจัย วราพร กลิ่นประสาท 21/01/2559
2554  32 
 การทำบัญชีส่วนบุคคล เพื่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล กรณีศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จังหวัดลำปาง
 นักวิจัย ทรายทอง เลิศเปียง 20/07/2554
2554  58