หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 ทรายทอง เลิศเปียง
No.  งานวิจัย ปีการศึกษา แสดง
 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี ของบริษัทจำกัดในจังหวัดลำปาง
 นักวิจัย ทรายทอง เลิศเปียง 20/07/2559
2559  70 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือน บ้านศรีปงชัย ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 นักวิจัย ทรายทอง เลิศเปียง 20/01/2560
2558  78 
 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสำนักงานรับจัดทำบัญชี จังหวัดลำปาง
 นักวิจัย ทรายทอง เลิศเปียง 20/07/2557
2557  71 
 พฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ โรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี
 นักวิจัย ทรายทอง เลิศเปียง 20/07/2556
2556  43 
 การทำบัญชีส่วนบุคคล เพื่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล กรณีศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จังหวัดลำปาง
 นักวิจัย ทรายทอง เลิศเปียง 20/07/2554
2554  58 
 ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
 นักวิจัย ทรายทอง เลิศเปียง 20/07/2553
2553  48