หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 จิรนันท์ บุพพัณหสมัย
No.  งานวิจัย ปีการศึกษา แสดง
 การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จักสานไผ่ด้วยเครื่องจักรและแรงงาน : กรณีศึกษา จักสานสุปราณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 นักวิจัย จิรนันท์ บุพพัณหสมัย 05/02/2560
2556  13