หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย
No.  งานวิจัย ปีการศึกษา แสดง
 การศึกษาศักยภาพและสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 นักวิจัย กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย 19/09/2560
2558  268