หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์
No.  งานวิจัย ปีการศึกษา แสดง
 ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในจังหวัดลำปาง
 นักวิจัย อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ 15/03/2560
2559  27 
 ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีในจังหวัดลำปาง
 นักวิจัย อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ 09/09/2560
2558  27 
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัด ลำปาง
 นักวิจัย อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ 25/08/2560
2557  19 
 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติงานกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของสำนักงานรับจัดทำบัญชีในจังหวัดลำปาง
 นักวิจัย อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ 19/08/2559
2556  15 
 ปัญหาการจัดทำบัญชีสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดลำปาง
 นักวิจัย อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ 12/08/2559
2554  17