หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 วราพร กลิ่นประสาท
No.  งานวิจัย ปีการศึกษา แสดง
 การดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
 นักวิจัย อ.วราพร กลิ่นประสาท 12/10/2560
2559 
 ผลกระทบของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ ผู้ทำบัญชีในจังหวัดลำปาง
 นักวิจัย วราพร กลิ่นประสาท 21/05/2559
2558  23 
 แนวทางการคิดต้นทุนการผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก
 นักวิจัย วราพร กลิ่นประสาท 21/04/2559
2557  26 
 ความรู้ความเข้าใจและความต้องการของผู้ประกอบการต่อการรับนักศึกษา วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 นักวิจัย วราพร กลิ่นประสาท 20/01/2559
2556  34 
 ตัวอย่างระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้
 นักวิจัย วราพร กลิ่นประสาท 21/01/2559
2554  32