หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 ปณิธาน ทาปลูก
No.  งานวิจัย ปีการศึกษา แสดง
 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ1- มคอ7 (Web site management for Thai quality framework )
 นักวิจัย ปณิธาน ทาปลูก 19/07/2560
2558  165 
 การพัฒนาเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์ความรู้
 นักวิจัย ปณิธาน ทาปลูก 19/07/2556
2556  417