งานนโยบายและแผน

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง


วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
เอกสารงานนโยบายและแผน
       คำสั่งที่ 064-2557 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและแผน (ระดับสถาบัน)  <29/10/2557>
       แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่าย งปม001,งปม002  <23/09/2557>
       รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1-2557 (3-6-57)  <21/08/2557>
       รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 13/2556  <21/08/2557>
       รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 11/2557 (21/1/57)  <21/08/2557>
       รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2556 (18-2-57)  <03/07/2557>
       แผนกลยุทธ์วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุงและแก้ไข พ.ศ. 2556)  <13/02/2557>
       รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556  <13/02/2557>
       รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2556   <27/11/2556>
       รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556   <27/11/2556>
       รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2556   <27/11/2556>
       รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556   <27/11/2556>
        รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556   <03/10/2556>
        รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556   <03/10/2556>
       แบบฟอร์มแผนดำเนินงานระดับคณะ / สำนัก / ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2556  <26/08/2556>
       แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (รายภาคการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2556  <26/08/2556>
       รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556  <13/08/2556>
       รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556  <02/07/2556>
       รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556  <18/03/2556>
       รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555  <18/03/2556>
       รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555  <18/03/2556>
       รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555  <04/02/2556>
       รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555  <04/02/2556>
       รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555  <04/02/2556>
       แผนกลยุทธ์วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง พ.ศ. 2555-2559 (ณ วันที่ 2 พ.ย. 2555)  <16/10/2555>
       แผนกลยุทธ์วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง พ.ศ. 2555-2559  <16/10/2555>
       แจ้งกำหนดการการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์วิทยาลัย พ.ศ 2556  <10/09/2555>