หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
   อาจารย์
    อาจารย์ ดร. กรวิก พรนิมิตร
คณบดี คณะศิลปศาสตร์
    อาจารย์กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย
ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์
E-mail : kittiya_kitty@hotmail.com
    อาจารย์กรรณิกา คำทราย
หัวหน้า หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
E-mail : kru_kun@windowslive.com
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร
อาจารย์ประจำหมวดศึกษาทั่วไป
    อาจารย์ ดร.กรวิก พรนิมิตร
อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
    อาจารย์กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
E-mail : kittiya_kitty@hotmail.com
    อาจารย์มารีน รัตนฤทธิกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
    อาจารย์อนุกูล ศิริพันธุ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทียว
    อาจารย์รพีพงษ์ อินต๊ะสืบ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
E-mail : rahm1_9@hotmail.com
    อาจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทียว
    อาจารย์ พรศิริ อูปคำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทียว
    อาจารย์ พิมพ์พิศา จันทร์มณี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทียว
    อาจารย์ กชพร เวศอุไร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว