หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
การศึกษารูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกเอกสารแนบ