หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
บทความวิจัยเรื่อง "การจัดทาและเชื่อมโยงแผนชุมชนในประเทศไทย และกรณีศึกษาจากต่างประเทศ"เอกสารแนบ