หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
   งานวิจัยคณะ
   การศึกษาและสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวด้านศิลปกรรม ทางพระพุทธศาสนาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
   โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ
   บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
   บทความผีปู่ย่า ชุดที่ 1
   บทความผีปู่ย่า ชุดที่ 2
   งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้ดาเนินการและได้รับการเผยแพร่ในแต่ละปี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
   ดาวโหลด!! แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยนักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   ดาวโหลด!! แบบฟอร์มขออนุมัติส่งโครงร่างงานวิจัย (TOR-01) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   บทความวิจัยเรื่อง "การออกแบบสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการผสมเครื่องดื่ม สำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน"
   บทความวิจัยเรื่อง "การจัดทาและเชื่อมโยงแผนชุมชนในประเทศไทย และกรณีศึกษาจากต่างประเทศ"
   การศึกษารูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
   แบบเสนอโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน