หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
ขอเชิญศิษย์เก่า เเละศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องคณะศิลปศาสตร์
  

ขอเชิญศิษย์เก่าเเละศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องคณะศิลปศาสตร์   ในวันที่ 24 กรกฏาคม  2557       เวลา 06.00 - 16.00น.      

ณ สวนป่าทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

----------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการจัดโครงการ สานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องคณะศิลปศาสตร์

วันที่ 24 กรกฎาคม  2557  ณ สวนป่าทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 

06.00 – 06.30  น.              นักศึกษาทุกชั้นปี พร้อมกันที่หน้าวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

06.30 – 08.00  น.              ออกเดินทางไปยังสวนป่าทุ่งเกวียน

08.00 – 09.00  น.              กิจกรรมสันทนาการและแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน

09.00 – 12.00  น.              กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง เข้าฐานกิจกรรมจำนวน ฐาน  

      (รับน้อง)

                                                                - ฐานที่ ทำกิจกรรม 35 นาที

                                                                - ฐานที่ 2 ทำกิจกรรม 35 นาที

                                                                - ฐานที่ 3 ทำกิจกรรม 35 นาที

                                                                - ฐานที่ 4 ทำกิจกรรม 35 นาที

                                                                - ฐานที่ ทำกิจกรรม 35 นาที

12.00 – 13.00 น.                                พักรับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตาม                   อัธยาศัย

13.00 – 15.00 น.                                กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นและพืชอาหารสัตว์

15.00 – 16.00 น.                                กิจกรรมจิตสาธารณะ ทำความสะอาดสถานที่

16.00  น.                                   เดินทางกลับวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง