หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
ประกาศวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
  
ประกาศวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์
เรื่อง ระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

เพื่อให้กระบวนการผลิตบัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์มุ่งสู่การเป็น “บัณฑิตมืออาชีพ” ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย จึงกำหนดระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ไว้ดังนี้
1.  ส่งเสริมและสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพของให้กับอาจารย์     โดยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และมีการศึกษาดูงานในองค์กรด้านการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพาะและการศึกษาด้านวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับอาจารย์

2.   ส่งเสริมและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้    แสดงผลงานของนักศึกษาร่วมกัน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศให้เกิดการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม การดำรงชีวิตในสังคมที่แตกต่าง โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

3.   ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ   เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้จักการ
เสียสละ การร่วมแรงร่วมใน ร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม นักศึกษาจึงต้องมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ พร้อมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในวิชาชีพ

4.   มีระบบการบริหารจัดการระบบสหกิจที่มีประสิทธิภาพ   โดยส่งเสริมให้มีโครงการสหกิจศึกษาและ
สหกิจศึกษานานาชาติหรือการฝึกงาน การฝึกประสบการณ์นอกสถานที่ตลอดรวมทั้งการจัดการการศึกษาดูงานส่งเสริมให้มีโครงการสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติหรือการฝึกงาน การฝึกประสบการณ์นอกสถานที่หรือการศึกษาดูงาน

5.   มีแนวทางการยกระดับทักษะวิชาชีพมาตรฐานสากลให้กับนักศึกษา    โดยการสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และศิษย์เก่ในการสร้างมาตรฐานทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน การสอน การเตรียมความพร้อมก่อนการประก่อนการประกอบอาชีพ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน  2556


                                                                                ลงชื่อ............................................................................
                                                                                          (รองศาสตราจารย์ทัศนา   สลัดยนันท์)
                                                                                              คณบดีคณะศิลปศาสตร์