หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
ประกาศวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง นโยบายการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
  
ประกาศวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์
เรื่อง นโยบายการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์

เพื่อให้กระบวนการผลิตบัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์มุ่งสู่การเป็น “บัณฑิตมืออาชีพ” ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย จึงกำหนดนโยบายการพัฒนานักศึกษาตามวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของวิทยาลัยและเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  Community : AEC ) ในปี พ.ศ. 2558 ไว้นี้
1. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะวิชาการด้านการค้าการลงทุน
เทคโนโลยี การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรหรือสอดแทรกเนื้อหาในรายวิชาของกลุ่มวิชาต่าง ๆ อาทิ หมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หรือการเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาบรรยายในรายวิชา
2. จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาหรือจัดหลักสูตรการอบรมภาษาต่างประเทศ    ที่เป็นภาษาหลักหรือภาษาที่มี
ความจำเป็นในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เป็นต้น แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชา
3. ส่งเสริมให้มีโครงการสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ  หรือการฝึกงาน การฝึกประสบการณ์นอกสถานที่
หรือการศึกษาดุงาน ในองค์กรที่เป็นผู้ประกอบการจากประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อศึกษาวิธีการบริหารงาน การปฏิบัติงานในองค์กรต่างวัฒนธรรม
4. สร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนและศิษย์เก่า  ในการสร้างมาตรฐานทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพด้านการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมก่อนการประกอบอาชีพ
5. ส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาความร่วมมือในการพัฒนาของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจเพื่อ
นำไปใช้ประโยชน์ในการบูรณาการ การเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ และศิลปวัฒธรรม
6. พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ   ตลอดจนการจัดให้มีการศึกษา 
ดูงานในองค์กรด้านการศึกษา  ด้านวิชาชีพและการศึกษาด้านวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างวิสัยทัศน์สู่การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
7. ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ  ให้เกิดการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมการดำรง
ชีวิตในสังคมที่แตกต่าง โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 ประกาศ ณ วันที่ 1  มิถุนายน   2556

                                                                                                                                
                                                                                                 ลงชื่อ..................................................................
                                                                                                        (รองศาสตราจารย์ทัศนา    สลัดยะนันท์)
                                                                                                                     คณบดีคณะศิลปศาสตร์