หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
ประกาศคณะศิลปศาสตร์เรื่อง การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
  

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ 

เรื่อง การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์

ปีการศึกษา 2556

              เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาอันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสำคัญของการคุณภาพบัณฑิต ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ชาติรวมทั้งคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม

                ทางคณะศิลปศาสตร์จึงได้กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้ดังนี้

              1.   ความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาด้านคุณธรรมและความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์

ที่ได้รับ กับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

              2.   มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน

ต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ

              3.    ความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรม  เพื่อการพัฒนามีภาวะผู้นำและ

เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น เข้าใจคน เข้าใจโลก

              4.    มีวินัยในการทำงาน มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับองค์กรและสังคม

   

                ทั้งนี้ ให้ดำเนินการ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

                

                                                           ประกาศ ณ วันที่   1  มิถุนายน   2556                                                                                          ลงชื่อ......................................................................

                                                                                               รองศาสตราจารย์ทัศนา   สลัดยะนันท์

                                                                                                          (คณบดีคณะศิลปศาสตร์)