หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
โครงการศึกษาดูงาน วิชาการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2558
   สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์  จัดโครงการ "ศึกษาดูงานการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม " เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายการบริการอาหารแบบตะวันตก การใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และการผสมเครื่องดื่ม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทดลองทำด้วยตัวเอง  ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนาน