หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
โครงการศิลปศาสตร์ Goodbye Senior, Faculty of Liberal Arts” 2558
   โครงการศิลปศาสตร์ Goodbye Senior, Faculty of Liberal Arts” 

จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่นที่ 4 ที่จบการศึกษาและ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตลอดระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปีการศึกษาได้รับความรู้ และการพัฒนาศักยภาพทั้งชีวิต และการทำงานอย่างมืออาชีพ ต่างได้รับเข้าทำงานในสถานที่ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรีเจนลอร์ด บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และมีกิจกรรมมากมายที่สร้างความสนุกสนาน ความซาบซึ้งใจ ความอบอุ่น ความพูกพัน และแสดงออกซึ่งความรักระหว่างเพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้อง และคณาจารย์