หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
โครงการ “เหล่าน้องพี่ถิ่นบัวชมพู ร่วมใจรวมแรงแบ่งปันให้กับน้องๆด้วยใจเต็มร้อย” 2559
โครงการ ศึกษาดูงานวิชาการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2558
โครงการศึกษาดูงาน วิชาการจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2558
โครงการศึกษาดูงาน วิชาการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว2558
กิจกรรม ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่16 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราภัฏลำปาง
กิจกรรม ถวายพระพร น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม
โครงการศิลปศาสตร์ Goodbye Senior, Faculty of Liberal Arts” 2558
กิจกรรมศิลปศาสตร์รับน้องสานสัมพันธ์ ประจำปี 2558
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปศาสตร์
ท่าอากาศยานไทย
สมาคมโรงแรมไทย
กรมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานขายสตรี สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี
ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงาน Good bey senior
ขอเชิญศิษย์เก่า เเละศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องคณะศิลปศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณครู
ประกาศวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ประกาศวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง นโยบายการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
ประกาศคณะศิลปศาสตร์เรื่อง การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์
บริษัทเน็กซ์ไซท์เมนท์จำกัด รับสมัคร Freelance Guides
ประกาศรับสมัครงาน พนักงานขายสตรี สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี
ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่่วมงาน Good bey senior
ขอเชิญศิษย์เก่าเเละศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องคณะศิลปศาสตร์
ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมการไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
ประกาศวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ประกาศวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง นโยบายการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
ประกาศคณะศิลปศาสตร์เรื่อง การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
บริษัทเน็กซ์ไซท์เมนท์จำกัด รับสมัคร Freelance Guides
แบบเสนอโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน
การศึกษารูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
บทความวิจัยเรื่อง "การจัดทาและเชื่อมโยงแผนชุมชนในประเทศไทย และกรณีศึกษาจากต่างประเทศ"
บทความวิจัยเรื่อง "การออกแบบสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการผสมเครื่องดื่ม สำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน"
ดาวโหลด!! แบบฟอร์มขออนุมัติส่งโครงร่างงานวิจัย (TOR-01) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ดาวโหลด!! แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยนักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้ดาเนินการและได้รับการเผยแพร่ในแต่ละปี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
บทความผีปู่ย่า ชุดที่ 2