หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 การสร้างและแสวงหาความรู้
No.  หัวข้อ ตอบ แสดง
 สอนอย่างไรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 โดย อ.สุวภี กลีบบัว   »  02/07/2558
847 
 เทคนิคการสอนแนวใหม่ ของ รศ.สุพิน บุญชูวงศ์
 โดย อ.วราพร กลิ่นประสาท   »  02/07/2558
1354 
 24 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดย บัญญัติ ชำนาญกิจ
 โดย อ.จิรนันท์ บุพพัณหสมัย   »  02/07/2558
1242 
 รูปแบบเทคนิควิธีการสอน
 โดย อ.ชัยวัฒน์ สมศรี   »  21/02/2558
1741 
 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์
 โดย อ.ชัยวัฒน์ สมศรี   »  21/02/2558
666 
 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์
 โดย อ.ชัยวัฒน์ สมศรี   »  21/02/2558
8931 
 รูปแบบวิธีการสอนที่ดี
 โดย อ.กุลวรรณ โสตถิกุล   »  21/02/2558
667 
 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 โดย อ.กุลวรรณ โสตถิกุล   »  21/02/2558
641 
 เทคนิคการสอนที่ดี
 โดย อ.อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์   »  21/02/2558
686