หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
 การจัดการและบริหารโครงการ/แผนงาน
No.  หัวข้อ แสดง
 สรุปเทคนิคการบริหารจัดการและติดตาม แผนงาน/โครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
 โดย อ.ชัยวัฒน์ สมศรี   »   14/03/2560
618 
 แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้อาจารย์ประจำสำนักงาน ประจำปี 2559
 โดย อ.ชัยวัฒน์ สมศรี   »   14/03/2560
583 
 รายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้อาจารย์ประจำสำนักงาน2559
 โดย อ.ชัยวัฒน์ สมศรี   »   14/03/2560
605 
 บริหารงานอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ มุมมองของ อ.กฤษฏาพร สวยงาม
 โดย อ.กฤษฎาพร สวยงาม   »   20/10/2559
462 
 ความหมายของแผนงานและโครงการ หน้าที่การจัดการในภาพรวม มุมมองของ อ.อนุกูล ศิริพันธุ์
 โดย อ.อนุกูล ศิริพันธุ์   »   10/10/2559
447 
 โครงสร้างของโครงการ มุมมองของ อ.นพพงษ์ สว่างอัม
 โดย อ.นพพงษ์ สว่างอัม   »   04/10/2559
458 
 ประเด็นปัญหาที่ทำให้การดำเนินโครงการไม่บรรลุตามเป้าหมาย มุมมองของ อ.อรพินท์ นำมา
 โดย อ.อรพินท์ นำมา   »   21/09/2559
440 
 ความสำคัญของการบริหารโครงการ มุมมองของ อ.จิรนันท์ บุพพัณหสมัย
 โดย อ.จิรนันท์ บุพพัณหสมัย   »   06/09/2559
445 
 ลักษณะของโครงการที่ดี มุมมองของ อ.ถนอม คณิตปัญญาเจริญ
 โดย อ.ถนอม คณิตปัญญาเจริญ   »   06/09/2559
445 
10   การบริหารแผนงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์อย่างมั่นใจ มุมมองของ อ.จันทร์เพ็ญ เจ้ากลดี
 โดย อ.จันทร์เพ็ญ เจ้ากลดี   »   10/08/2559
431 
11   วงจรของการจัดทำ และจัดการโครงการ ประเมินผล และพัฒนาโครงการ มุมมองของ อ.ญดารัตน์ อินทะขันธ์
 โดย อ.ญดารัตน์ อินทะขันธ์   »   10/08/2559
458 
12   การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ มุมมองของ อ.ณัฐพงษ์ ศรีใจวงค์
 โดย อ.ณัฐพงษ์ ศรีใจวงศ์   »   05/08/2559
448 
13   คำจำกัดความของคำว่า แผนงาน/โครงการ ที่ถูกต้อง ชัดเจน มุมมองของ อ.อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์
 โดย อ.อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์   »   04/08/2559
436 
14   แนวทางการบริหารโครงการและปัจจัยแห่งความสำเร็จ มุมมองของ อ.จันทร์แก้ว แก้วบุญเรือง
 โดย อ.จันทร์แก้ว แก้วบุญเรือง   »   02/08/2559
480 
15   แนวทางการบริหารแผนงาน/โครงการ ในมุมมองของ อ.พูนพัฒน์ ผดุงพงษ์
 โดย อ.พูนพัฒน์ ผดุงพงษ์   »   02/08/2559
463