วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (Lampang Inter-Tech College : LIT)      ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2547 เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่องในปีการศึกษา 2547 โดยได้เปิดการเรียนการสอนจำนวน 2 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาวิชาการตลาด และคณะบัญชี ประกอบด้วย สาขาวิชาการบัญชี
      ปัจจุบันมี 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง และศูนย์กรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร เปิดสอนทั้งหมด 4 คณะ 8 สาขาวิชา โดยมี ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร ดำรงตำแหน่งอธิการบดี


 ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

      วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้รับการลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) กับสถาบันการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเกาหลี ด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิชาการ ดังนี้


ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 • มหาวิทยาลัยชนชาติแห่งยูนนาน เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน
  Yunnan Nationalities University, Kunming Yunnan
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา เมืองเชียงรุ้ง มณฑลยูนนาน
  Xishuangbanna Vocational and Technical Institute, Jinghong Yunnan
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกุ้ยหลิน เมืองกุ้ยหลิน มณฑลกวางสี
  Guilin University of Technology, Guilin Guangxi
 • วิทยาลัยเฮ็อโจว เมืองเฮ็อโจว มณฑลกวางสี
  Hezhou College, Hezhou Guangxi
 • วิทยาลัยครูยู้วหลิน เมืองหยู้วหลิน มณฑลกวางสี
  Yulin Normal University, Yulin Guanxi
 • สถาบันการท่องเที่ยวกุ้ยหลิน เมืองกุ้ยหลิน มณฑลกวางสี
  Guilin Institute of Tourism, Guilin Guangxi
 • วิทยาลัยการจัดการโบ๋เหวิน เมืองกุ้ยหลิน มณฑลกวางสี
  Bowen College of Management, Guilin Guangxi
 • มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐกิจแห่งยูนนาน เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน
  Yunnan University of Finance and Economics, Kunming Yunnan

ประเทศเกาหลีใต้

 • วิทยาลัยมิยองจิ
  Myongji College South Korea

 เปิดสอนระดับ ปริญญาตรี, ปริญญาโท

      วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้เปิดรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6, นักศึกษา ปวช. - ปวส., และนักศึกษาที่จบปริญาตรี ทุกท่าน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท ตามคณะ/สาขา ดังต่อไปนี้


คณะบัญชี (บช.บ.)

 • สาขาวิชาการบัญชี

  


คณะบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (BBA)
 • ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)


คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาภาษาไทย (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

  


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มงานเทคโนโลยียานยนต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มงานเทคโนโลยีการผลิต
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มงานเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

     


 รวมภาพกิจกรรมต่าง ๆ


          

          

          


วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Lampang Inter-Tech College (LIT)
173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ 054-811603, 054-811604, 054-811610, 054-811606 Fax 054-811602
พัฒนาโดย หน่วยงานสารสนเทศและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง