ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์


บทความวิจัยศูนย์วิจัย วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (LIT)
173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ 054-811603, 054-811604, 054-811610, 054-811606 Fax 054-811602
พัฒนาโดย หน่วยงานสารสนเทศและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง