หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
   งานบริการวิชาการ
   การให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน กับชุมชนบ้านม่วง อำเภอ่แจ้ห่ม จังหวัลำปาง ในวันที่ 4 ตุลาคม 2558
   การให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนสุนทรศึกษา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง