หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
อาจารย์นเรศ โรจนวุฒิธรรม นำเสนอบทความวิจัย เรื่องการประเมินชิ้นงานต้นแบบ (ขาตั้งค้ำยันอเนกประสงค์)

อาจารย์นเรศ  โรจนวุฒิธรรม  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการครั้งที่  1 ณ  มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ ในวันที่  23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องเชียงใหม่  โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ