หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
อาจารย์นพพันธ์ ศรีบุรี นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่

อาจารย์นพพันธ์  ศรีบุรี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการครั้งที่  1 ณ  มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ ในวันที่  23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องเชียงใหม่  โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ