หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
   งานวิจัยคณะ
   อาจารย์นพพันธ์ ศรีบุรี นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
   อาจารย์นเรศ โรจนวุฒิธรรม นำเสนอบทความวิจัย เรื่องการประเมินชิ้นงานต้นแบบ (ขาตั้งค้ำยันอเนกประสงค์)