หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
การให้บริการวิชาการกับโรงเรียนสุนทรศึกษา
  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับทางวิทยาลัย จัดการให้บริการทางวิชาต่อสังคมให้กับโรงเรียนสุนทรศึกษา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในกิจกรรมช่างมืออาชีพ ให้กับนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 จำนวน 25 คน ในเดือนมกราคม 2560