หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในและนอกคณะ
การทำกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับวิทยาลัย
กิจกรรมวิศวะร่วมสืบสาน ชุมชนร่วมอนุรักษ์ศิลวัฒนธรรมไทย
การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
โครงการให้ความรุ้ประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 8 ณ โรงเรียนบ้านนาแช่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
กิจกรรมแข่งขันกีฬา LPRU สานสัมพันธ์ LIT ครั้งที่ 3
งานเลี้ยงสรรค์วันปีใหม่ 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวะ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดัชนีอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
การเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
การจัดอบรมฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการใช้โปรแกรม Solid Works และนิวเมติกส์ และ PLC
การให้บริการวิชาการกับโรงเรียนสุนทรศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับ ชุมชนบ้านแม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ได้ร่วมบูรณะทาสีกำแพงวัดบ้านแม่สุก
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมในโครงการ เตรียมความพร้อมบุคคลากรสู่ตลาดแรงงานอุตสหกรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2556
เชิญศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมอบรมฝึกยกระดับฝีมือสาขาการใช้โปรแกรม Solid Works และนิวเมติกส์ และ PLC
เชิญศิษย์เก่าทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและภูมิปัญญา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้ LABVIEW ในงานด้านวิศวกรรม"
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมในโครงการ เตรียมความพร้อมบุคคลากรสู่ตลาดแรงงานอุตสหกรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน
อาจารย์นเรศ โรจนวุฒิธรรม นำเสนอบทความวิจัย เรื่องการประเมินชิ้นงานต้นแบบ (ขาตั้งค้ำยันอเนกประสงค์)
อาจารย์นพพันธ์ ศรีบุรี นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่