หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
กิจกรรมแข่งขันกีฬา LPRU สานสัมพันธ์ LIT ครั้งที่ 3
งานเลี้ยงสรรค์วันปีใหม่ 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ระดับอุดมศึกษา ปีที่ 17
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับบริษัท เดอเบล จำกัด ปรับปรุงห้องสมุดพี่ให้น้อง ปี 8
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม โครงการตามรอยเท้าพ่ออย่างยั่งยืน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมภาวะผู้นำ และคุณธรรม จริยธรรม

ภาพถ่ายการบริการวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง การใช้เครื่องจักรตอกกึ่งอัตโนมัติที่มีประสิทธิ์ภาพสำหรับสานเข่งบรรจุภัณฑ์เซรามิก
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวะ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดัชนีอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับ ชุมชนบ้านแม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ได้ร่วมบูรณะทาสีกำแพงวัดบ้านแม่สุก
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมในโครงการ เตรียมความพร้อมบุคคลากรสู่ตลาดแรงงานอุตสหกรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2556
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้ LABVIEW ในงานด้านวิศวกรรม"
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมในโครงการ เตรียมความพร้อมบุคคลากรสู่ตลาดแรงงานอุตสหกรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน
อาจารย์นเรศ โรจนวุฒิธรรม นำเสนอบทความวิจัย เรื่องการประเมินชิ้นงานต้นแบบ (ขาตั้งค้ำยันอเนกประสงค์)
อาจารย์นพพันธ์ ศรีบุรี นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่