หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
เชิญศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมอบรมฝึกยกระดับฝีมือสาขาการใช้โปรแกรม Solid Works และนิวเมติกส์ และ PLC
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต เพื่อมุ่งสู่ตลาดอุตสาหกรรม AEC ให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยในครั้งนี้ ได้มีการจัดอบรมฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการใช้โปรแกรม Solid Works และ นิวเมติกส์ และ PLC ระหว่างวันที่ 10-14 และ 17-21 ตุลาคม 2559 ตามลำดับ ณ สถาบันพัฒนาฝึมือแรงงานภาค 10 ลำปาง นักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สามารถขอรายละเอียดได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี