หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
เชิญศิษย์เก่าทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและภูมิปัญญา
   เชิญศิษย์เก่าทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและภูมิปัญญา "Cultural and Wisdom Talent 2017" ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/search/top/?q=cultural%20and%20wisdom%20talent หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี