หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้ LABVIEW ในงานด้านวิศวกรรม"
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง เชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้ LABVIEW ในงานด้านวิศวกรรม" โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล จะสูงเนิน เป็นวิทยากรพิเศษ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม AEC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีจบ ก่อนออกไปฝึกปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 8204 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง สอบถามเพิ่มเติมโทร. 054 - 811603-4 ต่อ 31