หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
   ข่าวสารศิษย์เก่า
   เชิญศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมอบรมฝึกยกระดับฝีมือสาขาการใช้โปรแกรม Solid Works และนิวเมติกส์ และ PLC
   เชิญศิษย์เก่าทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและภูมิปัญญา
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้ LABVIEW ในงานด้านวิศวกรรม"
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมในโครงการ เตรียมความพร้อมบุคคลากรสู่ตลาดแรงงานอุตสหกรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน