หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม โครงการตามรอยเท้าพ่ออย่างยั่งยืน
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรม โครงการตามรอยเท้าพ่ออย่างยั่งยืน  ได้รับงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาชุมชน  อาทิเช่น  การสร้างฝายชะลอน้ำ  เรียนรู้การปลูกป่าอย่างถูกวิธี  และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปากปล่องภูเขาไฟจำป่าแดดและยังได้สร้างจุดกึ่งกลางของภูเขาไฟจำป่าแดด  เพื่อให้ชุมชนดูแลรักษาภูเขาไฟจำปาแดดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป ณ บ้านเมาะหลวง  อำเภอแม่มาะ  จังหวัดลำปาง  วันที่  23-27 ตุลาคม  2556