หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมภาวะผู้นำ และคุณธรรม จริยธรรม
   เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอน นอกเหนือจากความรู้ทางเชิงวิชาการที่จะให้กับตัวนักศึกษาแล้ว ในกระบวนการจัดหลักสูตร ยังจำเป็นที่ต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ด้านกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีให้กับบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านกิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ ด้านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ด้าน กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้ง ยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องในคณะ และกิจกรรมดังกล่าวยังสามารถพัฒนาและสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม สังคมและสติปัญญา เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพ และเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยได้เชิญ อาจารย์นพพันธ์ ศรีบุรี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2557