หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในและนอกคณะ
  

ในปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลงานวิจัย โดยมีผลสรุปการจัดการองค์ความรู้ดังนี้

1) ด้านการผลิตบัณฑิต ได้รวบรวมองค์ความรู้ ในประเด็นเรื่อง “เทคนิคการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในเอกสารประกอบการสอน”เทคนิคการจัดการเรียนการอสนแบบออนไลน์ (Online) 

2) ด้านงานวิจัย ได้รวบรวมองค์ความรู้ ในประเด็นเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI”