หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
การทำกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับวิทยาลัย
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับวิทยาลัยในการทำกิจกรรม โครงการสืบสานวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิต : โดยมีกิจกรรมคือ กิจกรรมเข้าพรรษา และกิจกรรมเทศน์มหาชาติ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการห้องเรียนลำปางสู่อาเซียน โดยมีกิจกรรมคือ อนุรักษณ์ศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดลำปางและจังหวัดพะเยา