หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
กิจกรรมวิศวะร่วมสืบสาน ชุมชนร่วมอนุรักษ์ศิลวัฒนธรรมไทย
   โครงการวิศวร่วมสืบสาน ชุมชนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้ให้นักศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และวิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า ทำกิจกรรมร่วมกับวัดปงหอศาล อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับกุฎิของพระ