หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
โครงการให้ความรุ้ประกันคุณภาพการศึกษา
   ตัวแทนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก  ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมธัญกร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง