หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
ภาพถ่ายการบริการวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง การใช้เครื่องจักรตอกกึ่งอัตโนมัติที่มีประสิทธิ์ภาพสำหรับสานเข่งบรรจุภัณฑ์เซรามิก
   อาจารย์นเรศ  โรจนวุฒิธรรม  ได้สาธิตการใช้เครื่องจักรตอกกึ่งอัตโนมัติที่มีประสิทธิ์ภาพสำหรับสานเข่งบรรจุภัณฑ์เซรามิก  ให้กับ  ชุมชนบ้านม่วง  ตำบลแจ้ห่อ  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  วันที่  24  มกราคม  2557