หน้าแรก    อาจารย์    หลักสูตร    กิจกรรม    ข่าวสารประชาสัมพันธ์    ข่าวสารศิษย์เก่า    งานวิจัยคณะ    การจัดการความรู้    งานประกันคุณภาพ    งานบริการวิชาการ  
   กิจกรรม
   ภาพถ่ายการบริการวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง การใช้เครื่องจักรตอกกึ่งอัตโนมัติที่มีประสิทธิ์ภาพสำหรับสานเข่งบรรจุภัณฑ์เซรามิก
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมภาวะผู้นำ และคุณธรรม จริยธรรม
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม โครงการตามรอยเท้าพ่ออย่างยั่งยืน
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับบริษัท เดอเบล จำกัด ปรับปรุงห้องสมุดพี่ให้น้อง ปี 8
   การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ระดับอุดมศึกษา ปีที่ 17
   งานเลี้ยงสรรค์วันปีใหม่ 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
   กิจกรรมแข่งขันกีฬา LPRU สานสัมพันธ์ LIT ครั้งที่ 3
   โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 8 ณ โรงเรียนบ้านนาแช่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
   โครงการให้ความรุ้ประกันคุณภาพการศึกษา
   การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
   กิจกรรมวิศวะร่วมสืบสาน ชุมชนร่วมอนุรักษ์ศิลวัฒนธรรมไทย
   การทำกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับวิทยาลัย
   การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในและนอกคณะ