ประเภทของรายวิชา

คณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ 

สาขาวิชาการบัญชี 
 101103 การบัญชีชั้นกลาง 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 101419 รายงานการเงินและการวิเคราะห์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 101205 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 101206 การบัญชีต้นทุน 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
 201101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 201301 การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เนตรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 201511 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 203101 การจัดการรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 203102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 202206 การจัดการการค้าปลีกและค้าส่งรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 202306 การจัดการการส่งเสริมการตลาดรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 203401 การจัดการกลยุทธ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 302019 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 302025 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 402005 อาเซียนศึกษารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

ศึกษาทั่วไป 
 401001 คณิตศาสตร์พื้นฐานรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
 202101 Principle of Marketingรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 203001 Principles of Managementบทคัดย่อ
 207410 Seminar in International Business รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 Entrepreneurship and cบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ความรู้ทั่วไป 
คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี 

แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 501504 เทคโนโลยีการบริการงานระบบคอมพิวเตอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 501506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
 501110 วิศวกรรมความปลอดภัยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 

แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ 
คู่มือการใช้งาน Moodle@LIT 
 000001 การใช้งานระบบ LIT LMS เพื่อสนับสนุนการเรียนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
ศูนย์กรุงเทพ 

สาขาวิชาการบัญชี 
 101425 สัมมนาทางการบัญชีรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 101424 สัมมนาสอบบัญชีรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 101205 การตรวจสอบภายในและการควบคุมการเงินรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 101206 การบัญชีต้นทุน 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 101101 หลักการบัญชีขั้นต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

หมวดศึกษาทั่วไป 
 403008 จิตวิทยากับจริยธรรมเชิงธุรกิจรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 403002 จริยธรรมในการดำเนินชีวิตรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 202412 การจัดการการตลาดรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 202307 การจัดการระหว่างประเทศและระดับโลกรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 206401 การออกแบบองค์การรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 203102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 202306 การจัดการการส่งเสริมการตลาดรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 203401 การจัดการกลยุทธ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ