ประเภทย่อย
สาขาวิชาการบัญชี
หมวดศึกษาทั่วไป
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ