ประเภทย่อย
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ศึกษาทั่วไป
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต