ประเภทย่อย
แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต
แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์
แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์